Seznam konstant jazyka VBScript

Zápis konstant (jejich textový zápis) lze použít kdekoliv ve skriptu místo aktuálních hodnot, což umožňuje pohodlný zápis hodnoty bez znalosti její číselné hodnoty. Používání textového zápisu konstant také dělá skript přehlednějším a snadněji upravovatelným. Protože konstanty jsou definovány ve VBScriptu, nemusí být deklarovány ve skriptu.
 

VBScript konstanty hodnot datových typů (Viz také Datové typy VBScript) :

Konstanta Popis
true Klíčové slovo booleovské hodnoty "Pravda" (odpovídá hodnotě -1 !!)
false Klíčové slovo booleovské hodnoty "Nepravda" (odpovídající hodnotě 0)
Empty Klíčové slovo indikující, že proměnná nebyla inicializována
Null Klíčové slovo indikující, že proměnná obsahuje neplatná data
Nothing Klíčové slovo indikující, že proměnná typu Object neukazuje na žádný objekt
 

VBScript konstanty datových typů :

Konstanta Hodnota Popis
vbEmpty 0 datový typ neinicializován
vbNull 1 neobsahuje platná data
vbBoolean 11 datový typ Boolean
vbByte 17 datový typ Byte
vbInteger 2 datový typ Integer
vbLong 3 datový typ Long
vbSingle 4 datový typ Single
vbDouble 5 datový typ Double
vbDate 7 datový typ Date
vbString 8 datový typ String
vbObject 9 datový typ Object
vbVariant 12 datový typ Variant
vbArray 8192 datový typ Array (pole)
 

VBScript konstanty řetězců (hodnoty těchto konstant lze také vytvořit funkcí Chr) :

Konstanta Hodnota Popis
vbCr Chr(13) Začátek řádku (Carriage return)
vbCrLf Chr(13) & Chr(10) Začátek nového řádku
vbFormFeed Chr(12) Nová strana (Form feed); neužívané v OS Windows
vbLf Chr(10) Nový řádek (Line feed)
vbNewLine Chr(13) & Chr(10) nebo Chr(10) závisí na platformě. Někdy je nutná kombinace vbCrLf (pozice na začátku nového řádku), někdy stačí vbLf (pozice na novém řádku)
vbNullChar Chr(0) znak s hodnotou 0
vbNullString String mající hodnotu 0 Volání externích procedur. Není stejná jako řetězec s nulovou délkou ("").
vbTab Chr(9) horizontální tabulátor
 

VBScript konstanty datumu a času :

Konstanta Hodnota Popis
vbSunday 1 Neděle
vbMonday 2 Pondělí
vbTuesday 3 Úterý
vbWednesday 4 Středa
vbThursday 5 Čtvrtek
vbFriday 6 Pátek
vbSaturday 7 Sobota
vbFirstJan1 1 týden, ve kterém se vyskytuje 1. leden
vbFirstFourDays 2 1. týden, který obsahuje alespoň 4 dny daného roku
vbFirstFullWeek 3 první týden, který je celý tvořen dny daného roku
vbUseSystem 0 formát datumu definovaný v regionálním nastavení PC
vbUseSystemDayOfWeek 0 pro den v týdnu použije den podle nastavení PC

Priklady funkci

1
2
3
4
5
6
7
Function Area(Length As Double, Optional Width As Variant)
    If IsMissing(Width) Then
        Area = Length * Length
    Else
        Area = Length * Width
    End If
End Function

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Sub MsgBox_AutoReply()
'------------------------------------------------------------------------------
' Vyukova ukazka na automatickou odpoved po 3 vterinach cekani.
'    Pres MsgBox to ve VB 6 nejde, tak pouzijeme WScript.
'------------------------------------------------------------------------------
 
Const WSH_TYPE_BTN_OK = &H0                 ' Button OK ( hexadecimal &H0 or decimal value 0 )
Const WSH_TYPE_BTN_OK_CANC = &H1            ' Button OK and Cancel ( hexadecimal &H1 or decimal value 1 )
Const WSH_TYPE_BTN_AB_RE_IG = &H2           ' Button Abort, Retry and Ignore ( hexadecimal &H2 or decimal value 2 )
Const WSH_TYPE_BTN_YES_NO_CANC = &H3        ' Button Yes, No and Cancel ( hexadecimal &H3 or decimal value 3 )
Const WSH_TYPE_BTN_YES_NO = &H4             ' Button Yes and No ( hexadecimal &H4 or decimal value 4 )
Const WSH_TYPE_BTN_RETRY_CANC = &H5         ' Button Retry and Cancel ( hexadecimal &H5 or decimal value 5 )
Const WSH_TYPE_BTN_CANC_TRYAG_CONT = &H6    ' Button Cancel, Try Again and Continue ( hexadecimal &H6 or decimal value 6 )
 
 
Const WSH_TYPE_ICON_STOP = &H10             ' Icon Stop Mark ( hexadecimal &H10 or decimal value 16 )
Const WSH_TYPE_ICON_QUES = &H20             ' Icon Question Mark ( hexadecimal &H20 or decimal value 32 )
Const WSH_TYPE_ICON_EXCL = &H30             ' Icon Exclamation Mark ( hexadecimal &H30 or decimal value 48 )
Const WSH_TYPE_ICON_INFO = &H40             ' Icon Information Mark ( hexadecimal &H40 or decimal value 64 )
 
Const WSH_TYPE_DEF_BTN_SECND = &H100        ' The second button is the default button ( hexadecimal &H100 or decimal value 256 )
Const WSH_TYPE_DEF_BTN_THIRD = &H200        ' The third button is the default button ( hexadecimal &H200 or decimal value 512 )
Const WSH_TYPE_DEF_MSG_TOPWIN = &H1000      ' The message box is a system modal message box and appears in a topmost window ( hexadecimal &H1000 or decimal value 4096 )
Const WSH_TYPE_DEF_TEXT_RJUST = &H80000     ' The text is right-justified ( hexadecimal &H80000 or decimal value 524288 )
Const WSH_TYPE_DEF_TEXT_RTL = &H100000      ' The message and caption text display in right-to-left reading order, which is useful for some languages ( hexadecimal &H100000 or decimal value 1048576 )
 
Const WSH_RETVAL_NOACTION = -1              ' The user did not click a button before nSecondsToWait seconds elapsed ( decimal value )
Const WSH_RETVAL_OK = 1                     ' OK button ( decimal value )
Const WSH_RETVAL_CANC = 2                   ' Cancel button ( decimal value )
Const WSH_RETVAL_ABORT = 3                  ' Abort button ( decimal value )
Const WSH_RETVAL_RETRY = 4                  ' Retry button ( decimal value )
Const WSH_RETVAL_IGNORE = 5                 ' Ignore button ( decimal value )
Const WSH_RETVAL_YES = 6                    ' Yes button ( decimal value )
Const WSH_RETVAL_NO = 7                     ' No button ( decimal value )
Const WSH_RETVAL_TRY_AGAIN = 10             ' Try Again button ( decimal value )
Const WSH_RETVAL_CONTINUE = 11              ' Continue button ( decimal value )
 
Dim lv_Answer As Long, strDesktop As String, oShellLink As Object
'--- WScript
Dim lo_WshShell_Any As Object
Dim lo_WshShell_Ref As WshShell 'Add reference to Windows Script Host Object Model library (Project|References), i.e. WSHOM.OCX
 
    ' -- 1. priklad deklarace bez reference na knihovnu
    Set lo_WshShell_Any = Nothing
    Set lo_WshShell_Any = CreateObject("WScript.Shell")
    
    ' -- 2. priklad deklarace s reference na knihovnu
    Set lo_WshShell_Ref = Nothing
    Set lo_WshShell_Ref = New WshShell
 
    ' -- Dotaz
    lv_Answer = lo_WshShell_Ref.Popup("Mate radi cokoladu?", 1, "Title", 4 + 32)
    Select Case lv_Answer
       Case WSH_RETVAL_NOACTION                 ' -1
           MsgBox "Mlceni znamena souhlas."
       Case WSH_RETVAL_NO                       ' 7
          MsgBox "Vida, nemate."
       Case WSH_RETVAL_YES                      ' 6
          MsgBox "Ja taky."
    End Select
    
    ' -- Informace
    lo_WshShell_Ref.Popup "Dokonceno", 3, "Title", WSH_TYPE_BTN_OK + WSH_TYPE_ICON_INFO '+ WSH_TYPE_DEF_MSG_TOPWIN
    
End Sub